พญ. โศรยา ธรรมรักษ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์
ภก. สาธิต จันทรนิมิ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ
(พญ. ดวงดาว ศรียากูล)
ภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ
(พญ. นวพร พูลสุวรรณ)
นพ. กอบชัย จิรชาญชัย
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
นางอมรรัตน์ กุลทิพรรธน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
ภารกิจด้านผลิตบุคลากร
ทางการแพทย์
ภารกิจด้านอำนวยการ
(ภก. สาธิต จันทรมินิ)
ภารกิจด้านบริการทุติยภูมิ
และตติยภูมิ
(นพ. กอบชัย จิรชาญชัย)
ภารกิจด้านการพยาบาล
(นางอมรรัตน์ กุลทิพรรธน์)
 1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 2. กลุ่มงานพัสดุ
 3. กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์
 4. กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 5. กลุ่มงานการเงิน
 6. กลุมงานบัญชี
 1. กลุ่มงานผู้ป่วยนอก
 2. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 3. กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
 4. กลุ่มงานสุขศึกษา
 5. กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 6. กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน
 1. กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
 2. กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 3. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 4. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยาการบุคคล
 5. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
 1. กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 2. กลุ่มงานอายุรกรรม
 3. กลุ่มงานศัลยกรรม
 4. กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
 5. กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
 6. กลุ่มงานนิติเวช
 7. กลุ่มงานจักษุวิทยา
 8. กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
 9. กลุ่มงานโภชนศาสตร์
 10. กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค
 11. กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
 12. กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
 13. กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
 14. กลุ่มงานทันตกรรม
 15. กลุ่มงานรังสีวิทยา
 16. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก
 17. กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 18. กลุ่มงานสังคมสังเคราะห์
 19. กลุ่มงานเภสัชกรรม
 1. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 2. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
 3. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก
 4. กลุ่มงานการพยาบาลห้องคลอด
 5. กลุ่มงานกการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด
 6. กลุมงานการพยาบาลวิสัญญี
 7. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม
 8. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม
 9. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช
 10. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย
ภุมารเวชกรรม
 11. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์์
 12. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย โสต ศอ นาสิก จักษุ
 13. กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ
 14. กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ
 15. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล