รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบ ไตรมาส 4

รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติฯ