ประชาสัมพันธ์ฐานความผิดตามกฏหมายเลือกตั้ง

smile ประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลในยุคดิจิตัล

smile การเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล DMSc Award

smile ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

smile การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่สมาชิกของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

smile แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำภาษี 2562

smileแจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็น สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

smileปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน้าที่ อำนาจ และชื่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

smile รายงานผลการติดตามการดำเนินงานในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน

smileรายงานผลการติดตามการดำเนินงานในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน
smile ปรับปรุงประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2562

smile ประชาสัมพันธ์ประชุมภายใต้กรองสมัชชารัฐสภาอาเชียน(ASEAN Inter-Parliamentary Assembly AIPA)

smile ประชาสัมพันธ์หนังสือฐานความผิดตามกฏหมายเลือกตั้ง

smileการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่สมาชิกของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

 

  เครื่องมือวัดความสุขด้วยตนเองกระทรวงสาธารณสุข Happinometer admin15112561


อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

อัตราค่าบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

อัตราค่าบริการฯ (1) http://phdb.moph.go.th/phdb2017/force_down.php?f_id=356

อัตราค่าบริการฯ (2) http://phdb.moph.go.th/phdb2017/force_down.php?f_id=357

อัตราค่าบริการฯ (3) http://phdb.moph.go.th/phdb2017/force_down.php?f_id=358

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคาบริการของหน่วยงาน หน่วยงานใดที่ต้องการปรับราคาให้ดูเกณฑ์ราคาอัตราบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ.2560 และติดต่อที่ศูนย์ประกันสุขภาพ


ประกาศแจ้งจากงานการเงิน โรงพยาบาลเพชบูรณ์ เรื่องรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน
มกราคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2561 - มีนาคม 2561 - เมษายน 2561 - พฤษภาคม 2561
มิถุนายน 2561 - กรกฎาคม 2561 - สิงหาคม 2561 - กันยายน 2561 - ตุลาคม 2561
- พฤศจิกายน 2561 - ธันวาคม 2561

ประกาศเตือนภัย เรื่องไวรัสมัลเวร์เรียกค่าไถ่ Ransomware
รายละเอียดเพิ่มเติม