ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินคัดกรองความเสี่ยง COVID-19 ด้วยตัวเอง


smile คณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

smileขอเชิญส่งผลงานวิชาการนำเสนอในงานประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓

smile ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ และเข้าร่วมประชุมวิชาการภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๓

smile เรื่องกัญชาทางแพทย์ ช่องทางเข้าถึงข้อมูลความรู้กัญชาทางการแพทย์ที่ถูกต้อง

smile ประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลในยุคดิจิตัล

smile การเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล DMSc Award

smile ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

smile การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่สมาชิกของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

smile แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำภาษี 2562

smile แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็น สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

smile ปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน้าที่ อำนาจ และชื่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 

smile ประชาสัมพันธ์ประชุมภายใต้กรองสมัชชารัฐสภาอาเชียน(ASEAN Inter-Parliamentary Assembly AIPA)

smile ประชาสัมพันธ์หนังสือฐานความผิดตามกฏหมายเลือกตั้ง

smile การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่สมาชิกของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

 

การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

smile ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2563

smile รายงานผลการติดตามการดำเนินงานในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน

smile รายงานผลการติดตามการดำเนินงานในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 

 

อัตราค่าบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

อัตราค่าบริการฯ (1) http://phdb.moph.go.th/phdb2017/force_down.php?f_id=356

อัตราค่าบริการฯ (2) http://phdb.moph.go.th/phdb2017/force_down.php?f_id=357

อัตราค่าบริการฯ (3) http://phdb.moph.go.th/phdb2017/force_down.php?f_id=358

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคาบริการของหน่วยงาน หน่วยงานใดที่ต้องการปรับราคาให้ดูเกณฑ์ราคาอัตราบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ.2560 และติดต่อที่ศูนย์ประกันสุขภาพ

 

ประกาศแจ้งจากงานการเงิน โรงพยาบาลเพชบูรณ์ เรื่องรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน
มกราคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2561 - มีนาคม 2561 - เมษายน 2561 - พฤษภาคม 2561
มิถุนายน 2561 - กรกฎาคม 2561 - สิงหาคม 2561 - กันยายน 2561 - ตุลาคม 2561
- พฤศจิกายน 2561 - ธันวาคม 2561

ประกาศเตือนภัย เรื่องไวรัสมัลเวร์เรียกค่าไถ่ Ransomware
รายละเอียดเพิ่มเติม