สรุปผลการดำเนินงานจัดการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน

สรุปผลการดำเนินงานจัดการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - 2562)