รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซื้อและป้องกันการทุจริตฯ