ประกาศโรงพยาบาลเพชรบูรณ์มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างฯ

- ประกาศโรงพยาบาลเพชรบูรณ์มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างฯ