พัสดุทั่วไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมรั้วบริเวณบ้านพัก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี ยี่ห้อนิสสัน จำนวน 1 คัน)  13-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2663 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  09-09-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2640 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  09-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายตัวหนังสือ SMC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  09-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าสว๊อฟ (ผ้าซับเลือด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงขยะ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษไข จำนวน 12 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้ายางปูเตียงฯ จำนวน 10 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองซิป จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 1,380 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 900 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำสมุดประวัติประจำตัวคนไข้ จำนวน 300 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้ารูปเล่ม จำนวน 120 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกรอบรูปสำหรับใส่เกียรติบัตร จำนวน 44 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้ารูปเล่ม จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำคู่มือประจำตัวผู้ป่วยโรคเรื้องรังฯ จำนวน 2,500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 51 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้ารูปเล่ม จำนวน 80 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องอัดสำเนา จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องบริโภค จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงาน-บ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะพลาสติกชนิดเท้าเหยียบ ขนาดบรรจุโดยประมาณ 51 ลิตร จำนวน 6 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 12 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำแผ่นป้ายแสดงตำแหน่งทีมกู้ชีพ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงผ้าสีเขียวสำหรับใส่ผ่้าเปื้อนและผ้าสะอาด จำนวน 200 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) ชนิด Rack 1 u จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-09-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำเดือน สิงหาคม  2562 06-09-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานประจำเดือน สิงหาคม 2562 06-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นวงจร และอุปกรณ์ประคองประตูลิฟท์ ตัวที่1 อาคารบริการ 4 ชั้น พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-09-2562
ประกาศเผยแพร่สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (เครื่องปรับอากาศขนาดต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 12 เครื่อง)   05-09-2562
ประกาศเผยแพร่สัญญาซื้อขายส้วมชักโครก แบบชิ้นเดียว พร้อมติดตั้งแล้วเร็จ ที่อาคาร หลังที่ 1-5 ในเขตบ้านพักฯ  05-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมแก้ไขหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 KVA ระบบ 3 เฟส จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ไป-กลับ เพชรบูรณ์-ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า (คูลเลอร์ไฟฟ้า) ขนาดจุ 18 ลิตร จำนวน 1 ใบโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น นข 3134 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำผ้าม่าน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ไม้ ขนาดกว้าง 92 ซม. ลึก 45 ซ.ม จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบบจ่ายรายเดือน (ประจำเดือน กรกฎาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงขยะแดงพิมพ์โลโก้ ขนาด 14x16 นิ้ว จำนวน 1,000 แพค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดเย็บผ้าถุงผู้ป่วยสีฟ้า จำนวน 600 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคลอรีนน้ำ 10% จำนวน 200 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงขยะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองซิปใส จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดผู้ป่วยเด็ก จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเช็ดมือแบบแผ่น จำนวน 7,512 ห่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดเย็บผ้า Lab sheet จำนวน 100 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดเย็บเสื้อผู้ป่วย จำนวน 600 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊ส ขนาดบรรจุ  48 กก. จำนวน 450 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2145 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2663 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบบจ่ายรายเดือน (ประจำเดือน พฤษภาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารื้อถอน และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 KVA ระบบ 3 เฟส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 1991 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาต่อเติมหลังคาและแก้ไขทางลาด ด้านหน้าอาคารคลองศาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและปรับปรุงห้องเตรียมยา (อาคารเภสัชกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (ลิขสิทธิ์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 10 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตสติ๊กเกอร์แผ่น ขนาด 21.2x14.7 ซม. จำนวน 50,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02-09-2562
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ 2563  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  02-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02-09-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้ชนิดบุบวมพนักพิงหลังสูง จำนวน 1 ตัว และเก้าอี้ชนิดพนักพิงหลังสูงโครงสร้างเป็นไม้ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก พร้องฐานตู้ จำนวน 1 ตู้ และเอกสารบานเลื่อนกระจก พร้อมฐานรองตู้ จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟน ประกอบด้วยพาวเวอร์แอมป์ แบบใช้ไมค์ได้ 4 ตัว 1 เครื่อง ไมค์โครโฟนพร้อมสาย 4 ชุด ปละขาตั้งไมค์แบบตั้งโต๊ะ 4 ตัว จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องบริโภค 9 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 8014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ 5729 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-08-2562
ประกาศเชิญชวนซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี จำนวน 1 คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28-08-2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จัดเก็บและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ) จำนวน ๑ โครงการของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์  27-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผงฆ่าเชื้อให้ผสมกับผงซักฟอก จำนวน 2,500 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโซฟาปรับนอน จำนวน 13 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ไม้อเนกประสงค์ 4 บาน จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำคู่มือการอบรม จำนวน 16,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไป-กลับ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20-08-2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกสำเนาสีดำ เจพี 12 จำนวน 60 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-08-2562
ประกาศประมูลขายทอดตลาดชากครภัณฑ์การแพทย์ที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-08-2562

เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำเดือน กรกฎาคม  2562 16-08-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานประจำเดือน กรกฎาคม 2562 16-08-2562
ประกาศแผนวัสดุทั่วไป ประจำไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2562  16-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานบริเวณหน้าห้องแพทย์แผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 7 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าเหมาซ่อมแซมเรือนสุขคติ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องซักผ้า ขนาด 275 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,0000 ฺBTU จำนวน 1 เครื่องและขนาดไม่ต่ำกว่า 26,000 ฺBTU จำนวน 1 เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 2 ตัวและขนาด 4 ฟุตพร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมไอเย็น ขนาดใบพัด 22 นิ้ว จำนวน 2 เครื่องและพัดลมไอเย็น กำล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้แถวชนิด 3 ที่นั่ง จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  09-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  09-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดปลวกที่ห้องประชมแสงตะวัน ตึก 50 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  09-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  09-08-2562
เผยแพร่ประกาศขายทอดตลาดอาคาร เตาเผาขยะ คสล. ชั้นเดียว ของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์  08-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตสปอตวิทยุ 3 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-08-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อชุดการพยาบาล จำนวน 2,500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-08-2562
ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างที่ปรึกษา โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยบาลของรัฐ (matching fund) ระยะที่ 3 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จำนวน 1 โครงการ  31-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข 2640 พช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กฉ 2764 พช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กต 7218 พช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ขนาด BS 215/70R15 R611 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข 3134 พช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข 1991 พช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายภายใน พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ ที่คลินิคหมอครอบครัว โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำหอผู้ป่วยหลังหลออด-นรีเวช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องมัลติฟังค์ชั่น จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถขับเครลื่อนไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดเหล็ก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องบดหมูบดเนื้อไฟฟ้า พร้อมใบมีด 6 ใบ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไข่ไก่ปลอดภัย จำนวน 5,424 ฟอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไข่ไก่ปลอดภัย จำนวน 28,000 ฟอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (เคื่องประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประเภทผลไม้และผักปลอดภัย) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำแผ่นพับฯ จำนวน 3,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดสีกากีตัดด้วยผ้าแคชเมียร์วูลแขนยาว จำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 5 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข 2780 พช จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า (คูลเลอร์ไฟฟ้า) ขนาดความจุ 18 ลิตร จำนวน 1 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเชื่อม ตู้เชื่อม 3 ระบบ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้บุนวมมีพนักพิง มีท้าวแขน มีล้อเลื่อน ปรับระดับสูงต่ำได้ โครงขาเหล็ก จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23-07-2562ฅ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อกาวน์สีขาวพร้อมปักชื่อและโลโก้ จำนวน 54 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่มฯ จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าเอกสารพร้อมสกรีน จำนวน 50 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-07-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 50 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเฟืองส่ายพัดลมมิตซูบิชิ จำนวน 50 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าขนหนู ขนาดไม่น้อยกว่า 58x75 นิ้ว สีฟ้าเข้าม จำนวน 150 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับผงหมึก CE285A (เทียบเท่า) จำนวน 250 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 1536 พช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2780 พช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง ขนาดกว้าง 91.4 ซม ลึก 45.7 ซม จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็นแบบ 2 ประตู ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 คิว จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำผ้าม่านและม่านม้วน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแล้วเร็จ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสูบน้ำเสียแบบจุ่มใต้น้ำ มอเตอร์ขนาด 2.7 กิโลวัตต์ ความเร็ว 1410 รอบ/นาที พร้อมติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบไร้ตะกั่ว พร้อมภัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 2 จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่อคอมพิวเตอร์ ALL in one สำหรับงานประมวลผล พร้อมโปรแกรมปฏิบัติการ (ลิขสิทธิ์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน เพื่อติดต่ออาการผู้ป่วยบนรถพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน ประจำเเดือน เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอร์รี่ ของรถไฟฟ้า ขนาด 12v 36 A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19-07-2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อกระดาษเช็ดมือแบบแผ่น จำนวน 30,000 ห่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19-07-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคลอรีนน้ำ 10% จำนวน 200 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพิมพ์ใบเสร็จรับเงินขนาด 8.5x9 นิ้ว จำนวน 50 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าปูเตียง ขนาดไม่น้อยกว่า 55x100 นิ้ว จำนวน 300 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดการพยาบาล จำนวน 500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงฆ่าเชื้อใช้สำหรับผสมผงซักฟอก ขนาด 240 กรัม จำนวน 500 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์เทอร์มอลพิมพ์ ขนาด 8.5x9 ซม.พิมพ์สีเขียว จำนวน 300 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จำนวน 900 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มขวดใส จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18-07-2562
ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ VRV/VRF ขนาดไม่น้อยกว่า 360 ตัน รวมอุปกรณ์ประกอบงานติดตั้ง ฯ จำนวน 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 31 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าผูกยึดผู้ป่วยฯ จำนวน 600 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประปา-ก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดเย็บผ้าวัสดุผ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดเย็บผ้าวัสดุผ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดเย็บวัสดุผ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11-07-2562
เผยแพร่แผนซื้อเครื่องอากาศแบบ VRV/VRF ขนาดไม่น้อยกว่า 360 ตัน รวมอุปกรณ์ประกอบงานติดตั้งและรื้นถอน จำนวน 1 ชุด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ ขนา 215/70 R15 R611 จำนวน 4 เส้น (นข 1996 พช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2663 พช  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2663 พช จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถสองแถวพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงฯ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดจับความเคลื่อนไหวบันทึกเสียงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สขนาด 48 กก. จำนวน 70 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11-07-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำเดือน มิถุนายน 2562 11-07-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานประจำเดือน มิถุนายน 2562 11-07-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจอแสดงภาพ จำนวน 2 จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องยิงสติกเกอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก พร้อมชุดโปรแกรม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลม พร้อมติดตั้ง ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตู้เหล็กบานเลื่อน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้10 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้, 15 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้บุบวมมีพนักพิง ฯ จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ล็อคเกอร์ ชนิด 6 ประตู จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมชุดโปรแกรม จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ล็อคเกอร์ ชนิด 18 ช่อง จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้ไม้สัก จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำเสียแบบจุ่มใต้น้ำ มอเตอร์ขนาด 2.7 กิโลวัตต์ ความเร็ว 1410 รอบ/นาที ฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมแอร์ห้องผ่าตัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมตึกยูโร จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมตู้ Hood ห้อง Set stool ดูดอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10-07-2562.
ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด ประจำปี 2561  09-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใส่ในลิฟท์ส่งของ อาคารเภสัชและคลังยา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  09-07-2562
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถยนต์ตรวจการณ์ปริมาตรกระบอกไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี จำนวน 1 คัน) (e-bidding)  04-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็นแบบ 2 ประตู ขนาด 7.2 คิว จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-07-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ม้วน ขนาด 5.5x3 ซม. ไม่พิมพ์ จำนวน 400,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-06-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าขนหนูสีขาว ขนาด 12x12 นิ้ว จำนวน 480 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ งานงานซักฟอก 12 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไป-กลับ จากเพชรบูรณ์-กรุงเทพ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง, ไม่ตำกว่า 18,000 BTU จำนวน 3 เครื่อง ,ขนาดไม่กว่า 36,000 BTU จำนวน 8 เครื่อง  28-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส แบบตั้งพื้น ขนาดจุ 2,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 3 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำและเป่าลม 1,800 วัตต์ ตัวถังเป็นสแตนเลส ขนาด 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2000 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแม่แรงตะเข้ ขนาด 3 ตัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรทัศน์สีจอ LED ขนาด 50 นิ้ว พร้อมขาแขวน จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ มอเตอร์ ขนาด 2.7 กิโลวัตต์ พร้อมสายไฟ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงและไมค์ลอย จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ขนาด 246/70/R16 จำนวน 4 เส้น (กง 9434) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2145 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงฯ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายสติกเกอร์ ระบุหมายเลขลิฟท์ ป้ายเตือนต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง จำนวน 1 งาน (e-bidding)  18-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 8014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18-06-2562
เผยแพร่ประกาศเชิญประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ 17-06-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานประจำเดือน พฤษภาคม 2562 14-06-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำเดือน พฤษภาคม 2562 14-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ MUltifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL-In-one พร้อมชุดโปรแกรมลิขสิทธิ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ หลอด LED จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงเหล็ก พร้อมที่นอน ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอกหมอน อย่างละ 2 ชุด จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำตู้ไม้ชนิดแขวนทำจากโครงไม้จ๊อยกรุไม้อัดสัก จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำโต๊ะทำงานสำหรับวางคอมชนิดซ่อนจอคอม จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำตู้ไม้เก็บของชนิดแขวน จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ 4 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร 4 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดสติ๊กเกอร์ฝ้า WSP SK - 32jp/604 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบอร์ดควบคุมลิฟท์ สำหรับใส่ที่ลิฟท์อาคารธรรมรักษา ตัวที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งหน้าต่างกระจกบานตายที่อาคารธรรมรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อส้อมชักโครก แบบชิ้นเดียว พร้อมติดตั้งเสร็จ ที่อาคารพักพยาบาล ห้องที่ 1-5 จำนวน 60 ชุด   05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA/480 Watts จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องชนิดเลเซอร์ ขาวดำ 18 หน้าต่อนาที จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้บุนวมมีพนักพิง จำนวน 13 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้วางรองเท้าทำด้วยไม้ ขนิด 2 บานเปิด ขนาดกว้าง 80x32x122 ซม. จำนวน 4 ตู้ และเก้าอี้ 9 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เก็บของอลูมิเนียมอบขาว กระจก 6 มิลใส จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลและเมมโมรี่ชิป ขนาด 5BG อัน SSD ขนาด 500 GB 1 อัน พร้อมโปรแกรมลิขสิทธิ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องประมวลผลคอมพิวเตอร์ (CPU) สำหรับงานสำนักงาน พร้อมการ์ด PCI 9 Pin 2 ช่อง พร้อมโปรแกรมลิขสิทธิ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ล็อคเกอร์ ชนิด 13 ช่อง จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล พร้อมอุปกรณ์ พร้อมลิขสิทธิ์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็นแบบ 2 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 13 คิว จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA/480 Watts จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 6,000 ลายนิ้วมือ มีเมนูให้เลือกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษไข (บี 4 JP 10 M) จำนวน 6 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-06-2562
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาถ่ายเอกสารฯ จำนวน 10,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-06-2562
ประกาศผู้ชนะการซื้อแก๊สขนาดบรรจุ 48 กก. จำนวน 70 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-06-2562
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไป-กลับฯ จำนวน 1 คัน (เพชรบูรณ์-สระบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-06-2562
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไป-กลับฯ จำนวน 1 คัน (เพชรบูรณ์-อุดรธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04-06-2562
ประกาศเผยแพร่แผนวัสดุทั่วไป ประจำไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2562  31-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ ขนาด 265/65/17 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลข นข 3134 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30-05-2562
ประกาศเผยแพร่ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ 29-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตูู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง จำนวน 4 ตู้, เตียงโซฟาแบบปรับเอนนอนได้ จำนวน 1 ชุด และโต๊ะพับโฟเมก้าขาว ขนาด 180 ซม. จำนวน 2 ตัว 29-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็นแบบ 2 ประตู ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 คิว จำนวน 1 ตู้ และตู้เย็นแบบ 2 ประตู ขนาดไม่ต่ำกว่า 8 คิว จำนวน 1 ตู้  29-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานสำนักงาน พร้อมลิขสิทธิ์ จำนวน 2 เครื่อง  29-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ล็อคเกอร์ ชนิด 6 ประตู จำนวน 3 ตู้ โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 1 ตัว ฯ  29-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งประตูบานเลื่อน กรอบอลูมิเนียมอบขาว กระจกใส หนา 6 มม. ยาว 2.00 ม. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29-05-2562
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จำนวน 7,000 รีม โดยวิธี e-market) 29-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสบู่เหลวล้างมือ ขนาด 1,000 มล จำนวน 414 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์เทอร์มอลไม่พิมพ์ ขนาด 8x3 ซม. จำนวน 400 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร จำนวน 10 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงขยะแดง ขนาด 26x31 นิ้ว จำนวน 1,000 แพค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์เทอร์มอลพิมพ์ ขนาด 8x4.8 ซม. พิมพ์สีเขียว จำนวน 400 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29-05-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฟักทอง จำนวน 2,400 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไข่ไก่ปลอดภัย จำนวน 28,000 ฟอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับผงหมึก CE 285A (เทียบเท่า) จำนวน 150 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าผ้า จำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดสติ๊กเกอร์ฝ้าปริ้นลาย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงฆ่าเชื้อใช้สำหรับผสมผงซักฟอก ขนาด 240 กรัม จำนวน 500 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ชนิดม้วน 5x6 ม้วน สำหรับพิมพ์วันหมดอายุ พร้อม AUTOCLAVE INDICATOR จำนวน 90,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสารฯ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของตึก 72 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดฟิล์มฝ้าสูญญากาศ No WSP SK-32 jp สีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของห้องจ่ายยา 50 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนกระจก ห้องรับชำระเงินผู้ป่วยนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สขนาดบรรจุ 48 กก. จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 9 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสารฯ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ ที่ศูนย์จ่ายกลาง ชั้น 2 อาคารบริการ 4 ชั้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉิน UPS 2000 w 3ph v เพื่อใส่ในลิฟท์ อาคารธรรมรักษา ตัวที่ 2 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉิน มอเตอร์ 11W เพื่อใส่ในลิฟท์ อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ตัวที่ 2 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร จำนวน 31 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงขยะดำ ขนาด 28x36 นิ้ว จำนวน 2,200 แพค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A5 (80แกรม) พร้อมเจาะรู จำนวน 1,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ 300 เมตร 2 ชั้น จำนวน 1,440 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27-05-2562
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงขยะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23-05-2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารA4 80 แกรม จำนวน 7,000 รีม โดยวิธี e-market)  17-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำแผ่นป้ายอะคลิลิคฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหลังคา ด้านข้าง RCU (อาคารอายุรกรรมหญิง ชั้น 1 รพ.เพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ กรอบอลูมิเนียม กระจกสีชา หนา 6 มม. กว้าง 3.00 ม. ยาว 3.20 ม. พร้อมคีย์การ์ด 30 ใบ และกริ่งเรียกพยาบาล 5 ชุด จำนวน 1 งาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16-05-2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง จำนวน 1 งาน  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16-05-62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสานพานของเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฃแบตเตอร์รี่รถไฟฟ้า 12V 36V จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออ่างล้างมือ พร้อมตูัซิ้ง ใส่อุปกรณ์ พร้อมก๊อกน้ำ ขนาด 45x70 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องล้างจานกึ่งอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองซิป จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองซิปใส จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะพลาสติกชนิดเท้าเหยียบ จำนวน 8 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สขนาดบรรจุ 48 กก. จำนวน 70 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล พร้อมลิขสิทธิ์ จำนวน 1 เครื่อง.เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่องและเครื่องสำรองไฟฟ้า 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้บุนวมมีพนักพิง มีท้าวแขน มีล้อเลื่อน ปรับสูง-ต่ำได้ โครงขาเหล็ก จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็นชอปปิ้ง ขนาด 100 ลิตร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล พร้อมแฟลช และอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15-05-2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี จำนวน 1 คัน)  14-05-2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา ขนาดไม่ต่ำกว่า 300 กิโลวัตต์ (แผงโซล่าเซลล์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแล้วเสร็จ) จำนวน 1 ระบบ 14-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้ง (ใช้ประตูเดิม) ที่งานธรุการ (ประตูหน้าลิฟท์ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ) โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน วงเงิน 45,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ หลอด LED ชนิด 3 หัว จำนวน 9 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 25,000 BTU พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมอุปกรณ์ส่วนเกิน คือ ท่อน้ำยาส่วนเกิน ขนาด 1/4 และ5/8 10 เมตร และรางครอบท่อน้ำยา 5 เมตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเดินสายเมนไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สขนาดบรรจุ 48 กก. จำนวน 80 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวารสารเข้าห้องสมุด 314 เล่ม จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้โหลดเซ็นเตอร์ 36 ช่อง 100 แอมป์ 360 โวลต์ (แผงควบคุมการจ่ายไฟและอุปกรณ์) จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กต.7218 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-05-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กท.3915 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข.1413 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ.5729 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-05-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กต.7218 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข.2780 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ.8953 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข.2145 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข.2640 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข.1991 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง.3915 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง.1669 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บบ.515 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซม ของห้องตรวจโรค ห้อง1 (OPD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08-05-2562
  - เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ประจำเดือนเมษายน 2562 07-05-2562
  - เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำเดือนเมษายน 2562 07-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์ ขนาดกว้างประมาณ 46 ซม. ลึก 53 ซม. สูง 75 ซม. ที่นั่งและพนักพิงบุด้วย ฟองน้ำ หุ้มด้วยหนังเทียมโครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดการพยาบาล จำนวน 500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ ระยะที่ 3 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ โครงการ วงเงินประมาณ 2,034,000 บาท   03-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สขนาดบรรจุ 48 กก. จำนวน 60 ถังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประปา-ก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จำนวน 900 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-05-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 8014โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 2145 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (เครื่องประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประเภทผักปลอดภัย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-04-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (เครื่องประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประเภทผลไม้และผักปลอดภัย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไข่ไก่ปลอดภัย (เบอร์1) จำนวน ๑๕,๕๐๐ ฟอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำม่านปรับแสงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์เทอร์มอลพิมพ์ ขนาด 8.5x9 ซม. พิมพ์สีเขียว (ม้วนละ 500 ดวง/แบบเคลือบ) จำนวน 300 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกางเกง แบบชาวเล ผ้าโทรเร 210 เส้น พิมพ์ชื่อ รพ.เพชรบูรณ์ 2562 จำนวน 400 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-04-2562
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง ที่ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน 25-04-2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตแบบเหมาจ่ายรายเดือน ของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดวอลเปอร์ บริเวณผนังห้องตรวจสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ ขนาด 215/70/15 จำนวน 4 เส้น สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 8014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2663 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2780 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องประมวลผลคอมพิวเตอร์ (CPU) สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมลิขสิทธิ์  จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น พร้อมขวดพลาสติก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรทัศน์สี จอ LED ขนาด 32 นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพ 1360x768 พิกเซล พร้อมขาแขวนชนิดติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 โครงการ  11-04-2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง จำนวน 1 งาน  11-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะพลาสติกสีดำ ขนาดบรรจุ 240 ลิตร จำนวน 50 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล รพ.เพชรบูรณ์ รวม 2 บ่อ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะไม้สำหรับปฏิบัติงานและวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด 100 แรงม้า  05-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องซักผ้า ขนาด 275 ปอนด์  05-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไข่ไก่ปลอดภัย (เบอร์ 1) จำนวน 12,000 ฟอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง 05-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (เก้าอี้บุบวมมีพนักพิง มีท้าวแขน มีล้อเลื่อน ปรับระดับสูงต่ำได้ โครงขาเหล็ก จำนวน 2 เครื่อง)  05-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ผ้าม่าน ขนาดกว้าง 2.70 เมตร สูง 1.95 เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 3 ชุด และผ้าม่าน ขนาดกว้าง 0.90 เมตร สูง 1.95 เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 3 ชุด) 05-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ  04-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 3 รายการ  04-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สขนาดจุ 48 กก. จำนวน 70 ถัง  04-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์นิทรรศการฯ จำนวน 5 ชุด  04-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสมุดบันทึกผลการตรวจสุขภาพ จำนวน 5,000 แผ่น  04-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร จำนวน 6 รายการ 04-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร จำนวน 3 รายการ 04-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าเอนกประสงค์ จำนวน 200 ใบ 04-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไมโครโพนไร้สาย ประกอบด้วย ไมค์ลอย 4 เสา แยกอิสระ ไมค์ 1 ตัวต่อ 2 เสา จำนวน 1 ชุด  04-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้บุนวมมีพนักพิง มีท้าวแขน มีล้อเลื่อน ปรับระดับสูงต่ำได้ โครงขาเหล็ก จำนวน 2 ตัว  04-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาล้างระบบเครื่องปรับอากาศ ของ OPD เด็ก  03-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังน้ำยาเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 9 ถัง  03-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง  03-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายพานขับเคลื่อนของเครื่องอบผ้าอัตโนมัติ  03-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใส่ในลิฟท์ (ลูกปืนมู่เลย์ และพัดลมระบายอากาศ) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02-04-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มขวดใส จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยใน ปี 2562 ขนาด 19x12 นิ้ว จำนวน 10,000 แฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สขนาดบรรจุ 48 กก. จำนวน 65 ถังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารจ้าวขาวกอ 5% ขนาดบรรจุ 45 กก จำนวน 54 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องโทรสาร รุ่น KX-FP701 จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02-04-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะพลาสติกชนิดเท้าเหยียบ ขนาดบรรจุโดยประมาณ 41 ลิตร จำนวน 10 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02-04-2562
เผยแพร่รายงานผลการกำนดราคากลางงานก่อสร้างประปาหอถังสูง 02-04-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำเดือน มีนาคม 2562 02-04-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานประจำเดือน มีนาคม 2562 02-04-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (เครื่องประกอบอาหาร ประเภทผักและผลไม้ปลอดภัย) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28-03-2562
เผยแพร่สัญญาจ้างที่ปรึกษา ตามโครงการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 2 ของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จำนวน 1 งาน  27-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำแผ่นป้ายไวนิล จำนวน 6 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง-ประปา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นม่าน PVC ขนาด 2x2 ม. จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องอบผ้า Supereme รุ่น SPS-200 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26-03-2562
ประกาศสัญญาประกวดราคาซื้อหม้อไอน้าฯ จำนวน 1 ระบบ ของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โดยวิธี e-bidding  26-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาห้องประชุมสำหรับอบรมฯ จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อมอเตอร์คอล์ยร้อน จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 33 รายการ จำนวน 1 โครงการ  20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ  20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 12 รายการ จำนวน 1 โครงการ  20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษพิมพ์บัตรคิว จำนวน 500 ม้วน  20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตัวอ่านบาร์โค้ด แบบ 1 มิติฯ  20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ BLENDERA-MF ขนาด 2.5 กก. จำนวน 100 ถุง 20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สขนาด 48 กก. จำนวน 70 ถัง 20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัวเย็บวัสดุผ้า จำนวน 2 รายการ (วงเงิน 99,000) 20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัวเย็บวัสดุผ้า จำนวน 2 รายการ (วงเงิน 72,000) 20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A5 80 แกรม พร้อมเจาะรู จำนวน 500 รีม 20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 49 รายการ 20-03-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ 20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (เครื่องเคลือบบัตร ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง) 20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง) 20-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ฯ จำนวน 1 เครื่อง) 20-03-2562
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุง ห้อง NICU (หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด) โดยการกั้นห้อง ทาสีฝ้าเพดาน  20-03-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงฯ จากจังหวัดเพชรบูรณ์ ไปจังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 คัน  19-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงฯ จากจังหวัดเพชรบูรณ์ ไปจังหวัดหนองคาย จำนวน 1 คัน  19-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ  19-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ 300 เมตร 2 ชั้น จำนวน 600 ม้วน  19-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงขยะแดงพิมพ์โลโก้ ขนาด 26x31 นิ้ว จำนวน 1,300 แพค  19-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องพิมพ์เทอร์มอล แบบตั้งโต๊ะฯ จำนวน 1 เครื่อง)  19-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว พร้อมลิขสิทธิ์ จำนวน 2 เครื่อง)  19-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารฯ จำนวน 7 เครื่อง)  19-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าถุงผู้ป่วย ขนาด 40x75 นิ้ว ผ้าโทเรสีฟ้า พิมพ์ชื่อรพ.เพชรบูรณ์  จำนวน 500 ผืน  19-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อผู้ป่วย แบบป้ายข้าง ผ้าโทเรสีฟ้า พิมพ์ชื่อรพ.เพชรบูรณ์  จำนวน 500 ตัว  19-03-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 3944 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงขยะดำ ขนาด 28x36 นิ้ว จำนวน 2,200 แพค 13-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 13-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งเข็มขัดนิรภัยรถพยาบาลของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 14-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 14-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 21 รายการ 14-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดการพยาบาล จำนวน 500 ชุด 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงฆ่าใช้ผสมผงซักฟอก ขนาด 240 กรัม จำนวน 500 ซอง 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับผงหมึก CE 285A (เทียบเท่า) จำนวน 80 กล่อง 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่นอนฟองน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 90x190x7.5 ซม. จำนวน 30 ที่ 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดเย็บผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้น ขนาด 36x36 นิ้ว ผ้าฝ้ายสีเขียวแก่ จำนวน 500 ผืน 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดเย็บวัสดุผ้า จำนวน 2 รายการ 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเฟืองส่ายพัดลมมิตซูบิชิ รุ่น CY16 จำนวน 25 ตัว 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประปา-ก่อสร้าง จำนวน 37 รายการ 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ม้วน ขนาด 5.5x3 ซม. ไดเร็กซ์เทอร์โม ไม่พิมพ์  จำนวน 200,000 ดวง 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพิมพ์แบบ รบ.2ต.04 ใบบันทึกคำสั่งแพทย์ ขนาด 9x11 นิ้ว จำนวน 70 กล่อง 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร จำนวน 3 รายการ 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร จำนวน 9 รายการ 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร จำนวน 22 รายการ 12-03-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ BLENDERA-MF ขนาด 2.5 กก. จำนวน 110 ถุง 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ จำนวน 200 เล่ม  12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 6 รายการ 11-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สขนาด 48 กก. จำนวน 70 ถัง 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ ขนาด 205/70/15 จำนวน 4 เส้น 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเบาะรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 1991  12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (เครื่องพิมพ์ Multifunctiion ชนิดเลเซอร์ฯ จำนวน ๑ เครื่อง 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (เครื่องประมวลผล พร้อมลิขสิทธิ์ จำนวน ๑ เครื่อง 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (เครื่องปริ้นเตอร์ความร้อน จำนวน ๑ เครื่อง 12-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ 11-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 11-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 11-03-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สขนาด 48 กก. จำนวน 70 ถัง 11-03-2562

เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานตามแผนวัสดุทั่วไป ประจำไตรมาส 1  08-03-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 06-03-2562

เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 06-03-2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (เครื่องประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ประเภทผลไม้และผักปลอดภัย) จำนวน 1 โครงการ  27-02-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำเดือนมกราคม 2562 22-02-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานประจำเดือนมกราคม 2562 22-02-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ 20-02-2562
ประกาศผู้เผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ ๓ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 04-02-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 01-02-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำเดือนธันวาคม 2561
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อเครื่องปรับอากาศ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำเดือน ตุลาคม 2561 13-10-2561
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานประจำเดือน ตุลาคม 2561 13-10-2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดเก็บและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคประเภทนม