ปี 2562

-⇒ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

-⇒ แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

-⇒ ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต

-⇒ มาตรการป้องกันการทุจริตและการแก้ไขการกระทำผิดวินัย

-⇒ การแสดงเจตนารมณ์สุจริต

-⇒ พิธีประกาศเจตนารมณ์สุจริต

-⇒ นโยบายต่อต้านการรับสินบน

-⇒ กรอบแนวทางการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

-⇒การจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

-⇒รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

-⇒รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมจริยธรรม

-⇒ขออนุญาตนำภาพข่าว โรงพยาบาลเพชรบูรณ์/พิธีประกาศเจตนารมณ์สุจริต เผยแพร่บนเว็บไซต์

-⇒คู่มือแนวทางการปฏิบัติทางคลินิกเสริมพลังสร้างสุขภาพเด็กโรคหืด

-⇒คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD)

-⇒รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

-⇒รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน

-⇒ประกาศโรงพยาบาลเพชรบูรณ์มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างฯ

-⇒ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างฯ

-⇒โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงาน

-⇒โครงการอบรมการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

-⇒โครงการค่ายเสริมพลังสร้างสุขภาพเด็กโรคหืด

-⇒รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน

-⇒รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบ

-⇒ สรุปผลการดำเนินงานจัดการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน

-⇒ รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบ

-⇒ รางานสรุปผลการดำเนินงานตามประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบนฯ

-⇒ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริตฯ