ปี 2563

 

-- การป้องกันการทุจริตเเละประพฤติมิชอบในจังหวัดเพชรบูรณ์

-- การเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันเเละควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

-- รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามกรอบเเนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน(ไตรมาส3)

-- รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (ไตรมาสที่ 3)

-- รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเเละสรุปปัญหาเเละอุปสรรคการเผยเเพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (ไตรมาสที่ 3) 

-⇒ รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามกรอบเเนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการผู้ป่วยนอก (ไตรมาสที่ 3)

-- การติดตามประเมินผลเเผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รอบ 6 เดือน

-- รายงานผลการดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รอบ 6 เดือน

 -- เเผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

-⇒ โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ดูแลโรคหลอดเลือดสมอง

-⇒ รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

-⇒ ยุทธศาสตร์ของประเทศ

-⇒ รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานฯ

-⇒ คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD)

-⇒ โครงการอบรมการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง ต้านทุจริต

-⇒ มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลฯ

-⇒ มาตรการป้องกันการรับสินบนเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค

-⇒ มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ

-⇒ สรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน

-⇒ ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ

-⇒ สรุปผลการดำเนินงานตามประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดฯ

-⇒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมจริยธรรม 

-⇒ รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

-⇒ มาตรการป้องกันการรับสินบนเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค

-⇒ มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ

-⇒ มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

-⇒ การจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

-⇒ มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

-⇒ ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต

-⇒ แนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

-⇒ แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560ฯ

-⇒ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ 

-⇒ ประกาศการแสดงเจตนารมณ์สุจริต

-⇒ ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ

Bostancı EscortMaltepe EscortAtaşehir EscortKartal EscortBostancı EscortMaltepe EscortMaltepe EscortPendik EscortPendik EscortAtaşehir EscortMaltepe EscortKadıköy EscortAtaşehir EscortKartal EscortBostancı EscortKadıköy EscortPendik EscortPendik EscortMaltepe EscortAtaşehir EscortKadıköy EscortÜmraniye EscortKartal EscortKadıköy EscortPendik EscortKadıköy EscortTuzla EscortGebze EscortKadıköy EscortKartal EscortKadıköy EscortMaltepe EscortKadıköy EscortBostancı EscortAtaşehir EscortKadıköy EscortPendik EscortHacklinkHacklinkshellwso shellwso shellgörüntülü sohbetbahis siteleri