ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดฟื้นชีพแบบใช้มือบีบผู้ใหญ่ จำนวน 20 ชุด (03-04-2563)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่วฯ จำนวนประมาณ 1330 ราย (03-04-2563)
ประกาศร่างฯซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ด้านฮอร์โมน สารบ่งชี้มะเร็งและภูมิคุ้มกันวิทยาฯ (02-04-2563)
ประกาศร่างประกาวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับสารชีวเคมีอิเลคโตรไลท์ในเลือด ฯ (02-04-2563)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อน้ำยาชุดตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) (02-04-2563)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อขวดอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดผู้ใหญ่ จำนวน ๒๐,๐๐๐ ขวด (02-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๔ รายการ TitaniumMini Plates ๓๐holes (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ G-Patch-๒ Small (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ Plant Based Hemostatic ๑ GM (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ OLSEN๑๒IN BI IRR (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ PUNKTIONSSET FUR SET ๘ CH (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ Open-End Flexi-Tip(๕.๐Fr ๗๐cm) (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ MIZUHO RANEY SCALPCLIP (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ Medium nine clips (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ Groove Stent Fr๖ Length๒๖m (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ นายวิชัย ปลัดท้วม (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายหยวก อ้นเอน (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายสวัสดิ์ ยืนชีวิต (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายสมชาย ดีแก้ว (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายมานิจ ศรีโคตร์ (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายทวีศักดิ์ บุญคุ้ม (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายจำรัส โสดบ้ง (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นายคำพัน แดงชาติ (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางพรวน ทาสี (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางฉลวย มณเฑียร (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางจันทร์ มณีธรรม1 (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ นางจันทร์ มณีธรรม (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นายสุทัน สิงห์สุติน (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นายลอน นันทะพรม (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นายพิมาย พวงภู่ (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นายบุตรดี แก้วเข็ม (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นายนพรัตน์ สีเขียว (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นายดวงทิพย์ สิงหา (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นางสมศรี รังสิกรรพุม (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นางแดง คงโพธิ์น้อย (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ นางMA NU(พม่า) (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ น.ส.ฐิตินันท์ ชายงาม (02-04-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 2 รายการ (02-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 1 รายการ (02-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (02-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (02-04-2563) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (02-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (02-04-2563) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (02-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (02-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (02-04-2563) (3)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (02-04-2563) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (02-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๔ รายการ (02-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๑ รายการ (02-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๑ รายการ. (02-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๑ รายการ..(02-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๒ รายการ (02-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ (02-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ. (02-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๕ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (02-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ (02-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ.(02-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ (02-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ. (02-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑๗ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (02-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑๗ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง.(02-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๕ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (02-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๕๔ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (02-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๑๘ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (02-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๑๘ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ.(02-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๑๑ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (02-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๔ รายการ (01-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๒ รายการ (01-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๒ รายการ.(01-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๑ รายการ (01-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ (01-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (01-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (01-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ.(01-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ..(01-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ...(01-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (01-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ.(01-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ..(01-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ...(01-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ....(01-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ.....(01-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ......(01-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ.......(01-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ........(01-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าระบบน้ำบริสุทธิ์สำหรับหน่วยจ่ายกลางฯ (01-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องทดสอบสมรรถภาพฯ (01-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาเครื่องอบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ฯ (01-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ฯ ๓ เครื่อง (01-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จำนวน ๒ รายการ (01-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องวัดความดันลูกตา จำนวน ๑ เครื่อง (01-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจเด็ก จำนวน ๑ เครื่อง (01-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมฯ ๑๐ เครื่อง (01-04-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจลำไส้เล็กส่วนต้นฯ จำนวน ๑ ตัว (01-04-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑รายการ  (31-03-2563)
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ นรายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (31-03-2563)
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุจักษุ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (31-03-2563)
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (31-03-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุยึดตรึงกระดูกสันหลัง บกพร่องกระดูก จำนวน ๓ รายการ (Pedicular) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุยึดตรึงกระดูกสันหลัง ความพิการกระดูก จำนวน ๓ รายการ (Pedicular)2 (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุยึดตรึงกระดูกสันหลัง ความพิการกระดูก จำนวน ๓ รายการ (Pedicular)1 (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุยึดตรึงกระดูกสันหลัง ความพิการกระดูก จำนวน ๓ รายการ (Pedicular) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายอุบล นาพรม) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายสุนทร ประสงค์ผล) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายสำราญ มีกำลัง) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายสมหวัง น้อยรินทร์) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายมานิตร สังข์ทอง) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายมนัส เทศศรี) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายบุญลึก ปานไกร) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายกฤษดา ยาวระ) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางห่วง ทองยศ) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางมยุรี สีงาม) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางพวง สุขศรี) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางแบบ คำอ้าย) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางบัวยน พาคำ) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางนิกามาศ กุลวัฒนศาล) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางชอุ้ม แก้วดวง) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางจันทร์แรม แท่งทอง) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางเคลื่อน บุญคล้าย) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (น.ส.สอน สร้อยทอง) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายอำนาจ อินทิยา) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายหนึ่ง เอกบุตร) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายมงคล ปิ่นพรม) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายพัฒนา คำสิงห์นอก) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นางบุญลือ คงผ่อง) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (น.ส.เสถียร ศรีโพธิ์) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (น.ส.สว่าง อาจหาญ) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุดามกระดูกสันหลังส่วนคอ จำนวน ๓ รายการ (CervicalPlate) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุดามกระดูกมีหัวสกรูพยุงชนิดหัวล็อค จำนวน ๖ รายการ (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้าใช้สารยึด จำนวน ๓ รายการ (Bipolar) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุข้อสะโพกเทียมมีเบ้าแบบไม่ใช้ซีเมนต์ จำนวน ๔ รายการ (Total) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุข้อสะโพกเทียบแบบไม่มีเบ้า จำนวน ๓ รายการ (Bipolar) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุข้อเข้าเทียมไม่สามารถเลื่อนไหวได้ จำนวน ๓ รายการ (FixedBearing) (30-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุกลวงใส่ในโพรงกระดูกต้นขา จำนวน ๔ รายการ (Nail) (30-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนับจำนวน CD4 (30-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (30-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (30-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (30-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (30-03-2563) (2)
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (30-03-2563)
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดฯ (30-03-2563)
ประกาศประกวดราคาซื้อซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (30-03-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๘ รายการ วัสดุดามกระดูกมีสกรูพยุง Large LCP(27-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๗ รายการ วัสดุดามกระดูกมีสกรูพยุง Large LCP(27-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๕ รายการ วัสดุดามกระดูกมีสกรูพยุง Small LCP (27-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ (นายลำพูน แพงสี) (27-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายสุริยา อุตกรวย) (27-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางหลัน สร้อยตา) (27-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางสุพรรณี เพชระบูรณิน) (27-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางประทุม บานเย็น) (27-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (น.ส.สุปราณี จันทร์หยวก) (27-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (ด.ช.จุฑาวัฒน์ ประระไทย) (27-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นางบุญทำ บัญญา) (27-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (น.ส.พัชราพร ผิวสานต์) (27-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๑ รายการ (น.ส.คูณ ป้อมปิ่น) (27-03-63)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อห่อทดสอบทางชีวภาพแบบสำเร็จรูป จำนวน 2300 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (27-03-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (27-03-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (3) (27-03-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (2) (27-03-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (27-03-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (27-03-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (2) (27-03-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๕ รายการ (นายพอย ควรดอน) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ (นายอำนวย จันทร์ไทย) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ (นางสำรวย ยังคลัง) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ (นางวิลาสินี หล่อเงิน) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ (นางบุญเฮียง นวนปืน) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ (นางเจวี คำพิมพ์) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายสันติ ลีลา) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายสมชาย ทองย้อม) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายวิชัย เคลืออยู่) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายวสันต์ เดชเถร) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายไพศล จันทรภักดี) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายไพรวัลย์ อยู่เป็นสุข) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายเพชร กาฬสินธุ์) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายปิยณัฐ รัตนเดช) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายประสิทธิ์ ประเศรษฐสุต) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายจิตติศักดิ์ พานโคตร) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางสมจิตร มีไทย) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางเพียน จันดัด) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางโปน ปิ่นนาง) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางประเมิน ศรีสุวรรณ) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางบัวลอง แร่นาค) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางทองยุ่น ดวงตาปา) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางทวี จันดาหาร) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางจำนงค์ ทีฟอง) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางจันทนา แก้วกก) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (น.ส.ทศพร บุตรศรี) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายหมอ สนเมือง) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายสุลัน นานาค) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายนาวินทร์ สีเทศ) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายณัฐพงษ์ สารภี) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายชัยฤทธิ์ ใจเขียด) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นางสุนิสา กองทูล) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นางบุญนาค สอนตีด) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นางน้อย วงศ์ใหญ่) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นางจันนีย์ พิมพ์ศรีเกตุ) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (น.ส.อรุณรัตน์ แซ่เฮ้อ) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (น.ส.แสงสุรี เกวิรัตน์) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (น.ส.พรพรรณ สาอ่อน) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (น.ส.ธันย์ชนก ราชา) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (น.ส.ฉวีวรรณ ศรีรอด) (26-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๑ รายการ (น.ส.สายฝน โพธิ์ใบแย้ม) (26-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน 5 รายการ (26-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (26-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (26-03-2563) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (26-032563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (26-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาพร้อมสอบเครื่องเฝ้าติดตามฯ (25-03-2563)
ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่วฯ จำนวนประมาณ 1330 ราย (25-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (25-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (25-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจักษุ จำนวน 1 รายการ (25-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (25-03-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อชุดฟื้นชีพแบบใช้มือบีบผู้ใหญ่ จำนวน 19 ชุด (25-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๔ รายการ (24-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๑๑ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (24-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๑ รายการ (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๑ รายการ.(23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๑ รายการ..(23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๔  รายการ(23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๒ รายการ (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ. (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ..(23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๕ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๒ รายการ (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๒ รายการ. (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๑ รายการ (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ.(23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ. (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑๗ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑๗ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง.(23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๕ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ(23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ.(23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ..(23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ...(23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ(23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ.(23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ..(23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ...(23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ....(23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ.....(23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ......(23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องอบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ฯ จำนวน ๑ เครื่อง (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๕๔ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๑๘ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๑๘ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ. (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จำนวน ๒ รายการ (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องวัดความดันลูกตา จำนวน ๑ เครื่อง (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจฯ ๑๐ เครื่อง จำนวน ๑ โครงการ (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจเด็ก จำนวน ๑ เครื่อง (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจลำไส้เล็กส่วนต้นฯ จำนวน ๑ ตัว (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อฟิงเกอร์ทิป (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อตัวเย็บแผลหลังผ่าตัด (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อขวดอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดผู้ใหญ่ (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อHb typing test (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อBlood lactate test (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อBlood gas reagent (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อAnti HIV ( rapid test )(2nd) (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (2) (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (3) (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (2) (23-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการ.เสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (23-03-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (23-03-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุจักษุ จำนวน 1 รายการ (23-03-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุจักษุ จำนวน 1 รายการ (23-03-2563) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (23-03-2563)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดแผ่นโลหะดามกระดูก (Small Locking Plate) จำนวน 28 รายการ (20-03-2563)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่ (20-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ (19-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ (19-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อDisposable Prefilled Bubble Humidifier (19-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อALCOHOL PAD (19-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ (17-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ (17-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ (17-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อผ้าก๊อสพับ ขนาด 3x4นิ้ว8ชั้น 5ชิ้น ปลอดเชื้อ (17-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อถุงมือสำหรับการศัลยกรรมปราศจากเชื้อชนิดมีแป้ง เบอร์ 6.5 (17-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อSerum ketone test (17-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจหาเซลล์มะเร็ง จำนวน 1 โครงการ (17-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจหาเชื้อวัณโรคและวัณโรคดื้อยาฯ จำนวน 1 โครงการ (17-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสซิกาฯ จำนวน 1 โครงการ (17-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างซีรั่ม ฯ จำนวน 1 โครงการ (17-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจโลหิต ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิต3 จำนวน 1 โครงการ (17-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจโลหิต ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิต2 จำนวน 1 โครงการ (17-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจโลหิต ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิต1 จำนวน 1 โครงการ (17-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจยืนยันเชื้อบริสุทธฺ์ฯ จำนวน 1 โครงการ (17-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ (17-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางเสริมศรี กิจประเสริฐ) (16-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางสำรวจ เจริญศุภชัย) (16-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางมาลัย สุพัฒน์) (16-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางฝัย อินนันท์) (16-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางบัวทอง ศิลจรรยา) (16-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางทองเมือง สินเพียง) (16-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางดลดา แก้วนวน) (16-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางชนิดาภา ไชยสิทธิ์) (16-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางคำฟอง เชื้อบุญมี) (16-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุโลหะยึตรึงกระดูกสันหลัง (Pedicular Screw)จำนวน ๓ รายการ (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุโลหะยึตรึงกระดูกสันหลัง (Pedicular Screw)๓จำนวน ๔ รายการ (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุโลหะยึตรึงกระดูกสันหลัง (Pedicular Screw)๒จำนวน ๓ รายการ (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุโลหะยึตรึงกระดูกสันหลัง (Pedicular Screw)๑จำนวน ๓ รายการ (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุโลหะกลวงใส่ในโพรงกระดูกต้นขา (Nail)จำนวน ๔ รายการ (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดดามกระดูกสันหลังส่วนคอ (Cervical Plate)จำนวน ๓ รายการ (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายอุบล นาพรม) (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายสุนทร ประสงค์ผล) (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายสำราญ มีกำลัง) (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายสมหวัง น้อยรินทร์) (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายมานิตร สังข์ทอง) (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายมนัส เทศศรี) (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายบุญลึก ปานไกร) (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายกฤษดา ยาวระ) (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางห่วง ทองยศ) (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางมยุรี สีงาม) (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางพวง สุขศรี) (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางแบบ คำอ้าย) (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางบัวยน พาคำ) (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางนิกามาศ กุลวัฒนศาล) (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางชอุ้ม แก้วดวง) (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางจันทร์แรม แท่งทอง) (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางเคลื่อน บุญคล้าย) (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (น.ส.สอน สร้อยทอง) (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายอำนาจ อินทิยา) (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายหนึ่ง เอกบุตร) (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายมงคล ปิ่นพรม) (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายพัฒนา คำสิงห์นอก) (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นางบุญลือ คงผ่อง) (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (น.ส.เสถียร ศรีโพธิ์) (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (น.ส.สว่าง อาจหาญ) (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุดามกระดูกมีหัวสกรูพยุงชนิดหัวล็อคจำนวน ๖ รายการ (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงขนาดใหญ่(Large Locking)จำนวน ๘ รายการ (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงขนาดใหญ่(Large Locking)จำนวน ๗ รายการ (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงขนาดเล็ก(Small Locking)จำนวน ๕ รายการ (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุข้อสะโพกเทียมแบบไม่มีเบ้าใช้สารยึด(Bipolar)๒จำนวน ๓ รายการ (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุข้อสะโพกเทียมแบบไม่มีเบ้า(Bipolar)๑จำนวน ๓ รายการ (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุข้อสะโพกเทียมชนิดมีเบ้าไม่ใช้ซีเมนต์(TotalHip)จำนวน ๔ รายการ (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุข้อเข่าเทียมแบบส่วนรับน้ำหนักได้(Fixed)จำนวน ๓ รายการ (16-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมฯ จำนวน 28 ชุด (16-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (16-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ฯและวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (16-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (16-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (13-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสลายนิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่วฯ จำนวน 206 ราย (13-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสลายนิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่วฯ จำนวน 11 ราย (13-03-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูกฯ (นายหยุย เทียมเพ็ง) (12-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูกฯ (นายส่ง กองพรม) (12-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูกฯ (นายธนโชติ พรหมอารักษ์) (12-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูกฯ (นายทมินทร์ คำเขียน) (12-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูกฯ (นายชัยรัต เพียมนตรี) (12-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูกฯ (นางหลงเมือง ศรีสวรรค์) (12-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูกฯ (นางสังเวียน พรมมาวัน) (12-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูกฯ (นางยุพิน ชาติชำนาญ) (12-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูกฯ (นางทองอินทร์ แสงหิรัญ) (12-03-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูกฯ (นางคำมี รอดน้อย) (12-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายวสันต์ เดชเถร) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๕ รายการ (นายพอย ควรดอน) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ (นายอำนวย จันทร์ไทย) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ (นายลำพูน แพงสี) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ (นางสำรวย ยังคลัง) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ (นางวิลาสินี หล่อเงิน) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ (นางบุญเฮียง นวนปืน) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ (นางเจวี คำพิมพ์) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายสุริยา อุตกรวย) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายสันติ ลีลา) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายสมชาย ทองย้อม) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายวิชัย เคลืออยู่) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายไพศล จันทรภักดี) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายไพรวัลย์ อยู่เป็นสุข) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายเพชร กาฬสินธุ์) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายปิยณัฐ รัตนเดช) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายประสิทธิ์ ประเศรษฐสุต) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายจิตติศักดิ์ พานโครต) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางหลัน สร้อยตา) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางสุพรรณี เพชรบูรณิน) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางสมจิตร มีไทย) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางเพียน จันดัด) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางโปน ปิ่นนาง) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางประเมิน ศรีสุวรรณ) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางประทุม บานเย็น) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางจำนงค์ ทีฟอง) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (น.ส.สุปราณี จันทร์หยวก) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (น.ส.ทศพร บุตรศรี) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (ด.ช.จุฑาวัฒน์ ประระไทย) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายนาวินทร์ สีเทศ) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นางสุนิสา กองทูล) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นางบุญนาค สอนตีด) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นางบุญทำ ปัญญา) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นางน้อย วงศ์ใหญ่) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (น.ส.แสงสุรี เกริรัตน์) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (น.ส.พัชราพร ผิวสานต์) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (น.ส.พรพรรณ สาอ่อน) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (น.ส.ธันย์ชนก ราชา) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (น.ส.ฉวีวรรณ ศรีรอด) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๑ รายการ (น.ส.สายฝน โพธิ์ใบแย้ม) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๑ รายการ (น.ส.คูณ ป้อมปิ่น) (11-03-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจักษุ จำนวน ๑ รายการ (11-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจักษุ จำนวน ๑ รายการ (11-03-2563) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (11-03-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (11-03-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (11-03-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (11-03-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ (11-03-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ (11-03-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (11-03-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (11-03-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (11-03-2563) (3)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (11-03-2563) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (11-03-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (11-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจโลหิต ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิต จำนวน 1 โครงการ (10-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ชนิดใช้ร่วมกับเครื่องฯ (10-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อหมวกผ่าตัด (สีเขียว) (10-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (10-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ (10-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ (10-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ (10-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (10-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อMicro Albumin Reagent strip (10-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อMASK (แบบคล้องหู) (10-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อCPE GOWN ชนิดคล้องนิ้ว (10-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจหาเซลล์มะเร็ง จำนวน 1 โครงการ (10-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ4 (10-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ3 (10-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ2 (10-03-2563)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ1 (10-03-2563)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่ (09-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกสะโพกฯ (09-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ (นายสุนันทา สังข์ทอง) (09-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ (นายพฤหัส เพียรดี) (09-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ (นางสาวภารตี บัวใหญ่) (09-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายนาม ทิพย์เคลือบ) (09-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายณรงค์ ปันแก้ว) (09-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางสาวระเบียบ กระกุลดา) (09-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางแจ่ม กองเตย) (09-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นายสมนึก นนขุนทด) (09-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นายคงฤทธิ์ ทับทอง) (09-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดฟื้นชีพแบบใช้มือบีบผู้ใหญ่ จำนวน 19 ชุด (09-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบน้ำบริสทธิ์สำหรับหน่วยจ่ายกลางฯ (09-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจฯ (09-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ฯ (09-03-2563)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (06-03-2563)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (06-03-2563)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (06-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ (06-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (06-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (06-03-2563) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (06-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (06-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (06-03-2563) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ซื้อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (06-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ (06-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูกฯ (นายหยุย เทียมเพ็ง) (06-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูกฯ (นายส่ง กองพรม) (06-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูกฯ (นายธนโชติ พรหมอารักษ์) (06-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูกฯ (นายทมินทร์ คำเขียน) (06-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูกฯ (นายชัยรัต เพียมนตรี) (06-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูกฯ (นางหลงเมือง ศรีสวรรค์) (06-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูกฯ (นางสังเวียน พรมมาวัน) (06-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูกฯ (นางยุพิน ชาติชำนาญ) (06-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูกฯ (นางทองอินทร์ แสงหิรัญ) (06-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูกฯ (นางคำมี รอดน้อย) (06-03-2563)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชั้นส่วนหลังของดวงตาฯ จำนวน 1 เครื่อง (06-03-2563)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (05-03-2563)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุจักษุ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05-03-2563)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (05-03-2563)
ประกาศประกวดราคาซื้อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (05-03-2563)
ประกาศขออนุมัติเผยแพร่ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเดินงาน (เงินบำรุงโรงพยายาบเพชรบูรณ์) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (05-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (04-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (04-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 1 รายการ (02-03-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (02-03-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (02-03-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อแอลกอฮอล์เจลล้างมือชนิดใช้ร่วมกับเครื่องจ่ายอัตโนมัติ (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้ออ๊อกซิเจนแคนนูล่า (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อภาชนะรองรับเลือดและสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยชนิด (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อไทซิลด์ 3.0 ไม่ติดเข็ม (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อแก๊สเอธิลีนอ๊อกไซด์ 340 กรัม (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อFoley 2 Way No.16 (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อElisio 210HR (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อBlood tubing Sets (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างตรวจโลหิต ส่วนประกอบโลหิต จำนวน 1 โครงการ2 (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างตรวจโลหิต ส่วนประกอบโลหิต จำนวน 1 โครงการ1 (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ15 (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ14 (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ13 (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ12 (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ11 (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ10 (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ9 (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ8 (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ7 (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ6 (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ5 (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ4 (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ3 (28-02-256)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ2 (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ1 (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์2 (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์1 (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเตียงผ่าตัด ๒ เตียงฯ (28-02-63)    
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องส่องตรวจกระเพาะอาหาร ๑ เครื่อง (28-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 20 รายการ (28-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 11 รายการ (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (28-02-2563) (7)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (28-02-2563) (6)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (28-02-2563) (5)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (28-02-2563) (4)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (28-02-2563) (3)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (28-02-2563) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (28-02-2563) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (28-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (28-02-2563) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (28-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นฟิล์มปราศจากเชื้อที่มีไอโอดีน (27-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อHYDROGEL (27-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 8 รายการ (27-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (27-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อฯ จำนวน 1 ตู้ (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 24 รายการ (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 20 รายการ (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 11 รายการ (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ (นายวัลลภ วงษ์หิรัญ) (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ (นายผดุง พุ่มคำ) (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ (นายชัด พรมปาน) (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ (นายจารึก ศิลปปรีชา) (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ (นางสมจิตต์ ตาทอง) (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ (นางมะลิ ไชยทอง) (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายอาทิตย์ เขียวอุตสาห์) (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายโกศล ยนตะศาต) (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางเส็ง แชเชือน) (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางสมจิตร บุญคล้าย) (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางวีณา วงศ์วิสิทธิ์) (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางวัชรา วังแก้ว) (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางลออ ทองเผือก) (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางประเชิญ ชาคิ้ม) (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางประคอง ทับชา) (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางบุญเส็ง กงบัวพา) (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางบุญสม เอี่ยมศิริ) (25-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางบุญ สุวรรณศร) (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางนวพร นันทวงค์) (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางทองปลิว แก้วท้วม) (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางดม ใจสอน) (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นายทวี พวงสันเทียะ) (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นางทุเรียน ราชสีมา) (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อรถเข็นสแตนเลสสำหรับใส่ท่อออกซิเจนขนาด 0.5 คิว (27-02-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อชุดฟื้นชีพแบบใช้มือบีบผู้ใหญ่ จำนวน 6 ชุด (27-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (27-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (26-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (26-02-2563) (4)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (26-02-2563) (3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (26-02-2563) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเตียงผ่าตัด ๒ เตียงฯ จำนวน ๑ ครั้ง (26-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องส่องตรวจกระเพราอาหาร (26-02-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ (26-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อสำลีก้อน 1.40 กรัม (26-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อสำลีก้อน 0.35 กรัม (26-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อสารทำความสะอาดผสมเอมไซม์ขนาด ๓.๘ ลิตร (26-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อไวคริลพลัส 1 เข็ม ซีพี คัทติ้ง 40 มม. (26-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ2 (26-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ1 (26-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ (26-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ2 (26-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ1 (26-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ4 (26-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ3 (26-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ2 (26-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ1 (26-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อฟิงเกอร์ทิป (26-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อถุงมือสำหรับการศัลยกรรมปราศจากเชื้อชนิดมีแป้ง เบอร์ ๗ (26-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อHEMATOCRIT TUBE (26-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อDISPOSABLE GLOVE SIZE S (26-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อDISPOSABLE GLOVE SIZE L (26-02-2563)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชั้นส่วนหลังของดวงตาฯ จำนวน 1 เครื่อง (26-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ เซอร์จิเซล ออริจินัล 10x20 ซม. (26-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ Polymer Clip,Surgical (26-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ (นางจุฑามาศ คำทอง) (26-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายสถิต มิ่งขวัญเมือง) (26-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายจอมพล แก่นใน) (26-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางอุดม โทนมี) (26-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางแสงอรุณ แก้วเวียน) (26-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางสาวสำลี ศรีบัวบาน) (26-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางสาวธิญารัตน์ ทองจันทร์) (26-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางลูกคิด ทองรูปพรรณ์) (26-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นายอวยชัย คำกุ้ง) (26-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นายอภิชาติ แก้วมณี) (26-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นางภัชราภรณ์ ภูหัวไร่) (26-02-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๒ ชุด (25-02-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๗ รายการฯ (25-02-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๕ รายการฯ (25-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายหมอ สนเมือง) (25-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายณัฐพงษ์ สารภี) (25-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (น.ส.อรุณรัตน์ แซ่เฮ้อ) (25-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (25-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สเอทธิลีนอ๊อกไซด์ 340 กรัม (25-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อElisio 210HR (25-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๑ รายการ (25-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๑ ชุด (25-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ฯและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ (25-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ (25-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ (2) (25-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๑ รายการ (25-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑๑ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (25-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ (25-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (25-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (25-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (25-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (25-02-2563) (2) (25-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (2) (25-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๗ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (25-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างสอบเทียบเครื่องมืออาชีวเวชศาสตร์ ๖ รายการ (25-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างสอบเทียบเครื่องมืออาชีวเวชศาสตร์ ๒ รายการ (25-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างสอบเทียบเครื่องมืออาชีวเวชศาสตร์ ๒ รายการ (2) (25-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส ๒ เครื่อง (25-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องดมยาฯ (25-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องพยุง (25-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๕๔ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (25-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๓๖ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (25-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องส่องตรวจตาฯ จำนวน ๑ เครื่อง (25-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจฯ จำนวน ๑ เครื่อง (25-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (25-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ชนิดใช้ร่วมกับเครื่องฯ (25-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ (25-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑืที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (25-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (25-02-2563) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (25-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (25-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (25-02-2563) (5)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (25-02-2563) (4)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (25-02-2563) (3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (25-02-2563) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (25-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน 1 รายการ (25-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (25-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (25-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางบัวลอง แร่นาค) (24-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางทองอยู่ ศรีวิไล) (24-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางทองยุ่น ดวงตาปา) (24-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางทวี จันดาหาร) (24-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางจันทนา แก้วกก) (24-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายสุลัน นานาค) (24-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายชัยฤทธิ์ ใจเขียด) (24-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นางจันนีย์ พิมพ์ศรีเกตุ) (24-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ฯและวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (24-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (24-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (24-02-2563)
ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาพร้อมสอบเทียบเครื่องเฝ้าฯ จำนวน ๗๕ เครื่อง (21-02-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ฯและวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (21-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (21-02-2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (20-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออ๊อกซิเจนแคนนูล่า (19-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ (19-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ (19-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (19-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (19-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อภาชนะรองรับเลือดและสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยฯ (19-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไทซิลด์ 3.0 ไม่ติดเข็ม (19-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อFoley 2 Way No.16 (19-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อBlood tubing Sets (19-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (19-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดเครื่องมือสว่านเจาะกระดูก (19-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเอ็กซเรย์ฟลูออโรสโคป (19-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ฯและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (19-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (19-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 1 รายการ (19-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายส่าย ท่าเสาร์) (18-02-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายยง สิงห์โต) (18-02-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายประเสริฐ มีเพชร) (18-02-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายบุญส่ง พิษชนะชน) (18-02-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางหอม สีลาดเลา) (18-02-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางสาวกมลวรรณ ทองสุขมาก) (18-02-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางศรีนวล เรือนแก้ว) (18-02-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางพุด ทองปฐพี) (18-02-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางปิ่น อินโน) (18-02-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางประเทือง รอดเที่ยง) (18-02-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางจันดา ยอดแสง) (18-02-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (น.ส.เล็ก ศรีสุรัตน์) (18-02-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายซ้อน อินทร์สุธา) (18-02-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายชารี จวงเย็น) (18-02-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายเฉลิม เศษสม) (18-02-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายเกริกศักดิ์ แก้วเถาว์) (18-02-63)
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน (เงินบำรุงโรงพยาบาลเพชรบูรณ์) ประจำเดือนมกราคม 2563 (18-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ (นายชัด พรมปาน) (18-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายอาทิตย์ เขียวอุตสาห์) (18-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางโกศล ยนตะศาต) (18-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๑ รายการ (17-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑๑ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (17-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมืออาชีวเวชศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ (17-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สฯ (17-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องดมยาสลบฯ (17-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องพยุงการทำงานฯ (IABP) (17-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องส่องตรวจตาชนิดลำแสงแคบฯ (17-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรฯ (17-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางสมจิตร บุญคล้าย) (14-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางวัชรา วังแก้ว) (14-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางลออ ทองเผือก) (14-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นางทุเรียน ราชสีมา)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์ฯ จำนวน 1 รายการ (14-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์ฯ จำนวน 1 รายการ (14-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ (14-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (14-02-2563)ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ (14-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (14-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (14-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (14-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (14-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (14-02-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (14-02-2563) (7)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (14-02-2563) (6)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (14-02-2563) (5)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (14-02-2563) (4)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (14-02-2563) (3)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (14-02-2563) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ฯ จำนวน 1 รายการ (14-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ (นางมะลิ ไชยทอง) (13-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางบุญสม เอี่ยมศิริ) (13-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๒ ชุด (13-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๑ รายการ (13-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๑ ชุด (13-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ. (13-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ (13-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๗ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (13-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๕ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (13-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ (13-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (13-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (13-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (13-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๗ รายการฯ จำนวน ๑ ครั้ง (13-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมืออาชีวเวชศาสตร์ จำนวน ๖ รายการ (13-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมืออาชีวเวชศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ (13-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๕๔ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (13-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๓๖ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (13-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (12-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 24 รายการ (12-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นสแตนเลสสำหรับใส่ท่ออกซิเจนขนาด 0.5 คิว จำนวน 2 คัน (12-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายส่าย ท่าเสาร์) (07-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายยง สิงห์โต) (07-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายประเสริฐ มีเพชร) (07-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นายบุญส่ง พิษชนะชน) (07-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางหอม สีลาดเลา) (07-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางสาวกมลวรรณ ทองสุขมาก) (07-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางศรีนวล เรือนแก้ว) (07-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางพุด ทองปฐพี) (07-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางปิ่น อินโน) (07-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางประเทือง รอดเที่ยง) (07-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (นางจันดา ยอดแสง) (07-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (น.ส.เล็ก ศรีสุรัตน์) (07-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายซ้อน อินทร์สุธา) (07-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายชารี จวงเย็น) (07-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายเฉลิม เศษสม) (07-02-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (นายเกริกศักดิ์ แก้วเถาว์) (07-02-63)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ (07-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์ฯ จำนวน 1 รายการ (07-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ (07-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (07-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (07-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (07-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (07-02-2563) (4)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (07-02-2563) (3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (07-02-2563) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางเส็ง แชเชือน) (04-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางนวพร นันทวงค์) (04-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์ฯ จำนวน 1 รายการ (03-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (03-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (03-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (03-02-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ฯ จำนวน 1 รายการ (03-02-2563)
ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาพร้อมสอบเทียบเครื่องเฝ้าติดตามฯ (30-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (30-01-2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทวัสดุจักษุฯ (29-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 20 รายการ (29-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 11 รายการ (29-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (29-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ (นายวัลลภ วงษ์หิรัญ) (29-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ (นายจารึก ศิลปปรีชา) (29-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ (นางสมจิตต์ ตาทอง) (29-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางวีณา วงศ์วิสิทธิ์) (29-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางประคอง ทับชา) (29-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางบุญเส็ง กงบัวพา) (29-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางทองปลิว แก้วท้วม) (29-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นายทวี พวงสันเทียะ) (29-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดฟื้นชีพแบบใช้มือบีบผู้ใหญ่ จำนวน 6 ชุด (29-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ (28-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (28-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (28-01-2563) (2)
ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการปฏิบัติระบบบริหารเวชภัณฑ์ ประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563 (24-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (24-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (24-01-2563) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (23-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ฯ จำนวน 1 รายการ (24-01-2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสำลีก้อน 1.40 กรัม (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสำลีก้อน 0.35 กรัม (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารทำความสะอาดผสมเอมไซม์ขนาด ๓.๘ ลิตร (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไวคริลพลัส 1 เข็ม ซีพี คัทติ้ง 40 มม. (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ2 (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ1 (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ2 (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ1 (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ4 (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ3 (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ2 (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ1 (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฟิงเกอร์ทิป (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงมือสำหรับการศัลยกรรมปราศจากเชื้อชนิดมีแป้ง เบอร์ ๗ (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อMactrode Adapter Clip for GE MAC (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อHEMATOCRIT TUBE (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อDISPOSABLE GLOVE SIZE. S (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อDISPOSABLE GLOVE SIZE. L (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจโลหิต ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิต1 (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจโลหิต ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิต 2 (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ15 (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ14 (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ13 (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ12 (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ11 (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ10 (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ9 (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ8 (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ7 (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ6 (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ5 (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ3 (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ2 (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 โครงการ1 (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ (นายผดุง พุ่มคำ) (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางประเชิญ ชาคิ้ม) (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางบุญ สุวรรณศร) (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางดม ใจสอน) (23-01-2563)
ประกาศประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกสะโพก จำนวน 4 รายการ (23-01-2563)
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมแบบส่วนรับน้ำหนักฯ จำนวน 28 ชุด (23-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน ๒ รายการ กระเป๋าปฐมพยาบาลพขั้นสูง (23-01-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (23-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ (23-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (23-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (23-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (23-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (23-01-2563) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ฯ จำนวน 1 รายการ (23-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน ๒ รายการ กระเป๋าปฐมพยาบาลพขั้นสูง (22-01-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (22-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (22-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (22-01-2563) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (22-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 10 รายการ (21-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 8 รายการ (21-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายเตอ เพชรเกิด) (21-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางสำราญ ทองดี) (21-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางเบ้า จันทร์ดี) (21-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นางสาวสมหวัง บุญเปลี่ยน) (21-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการสลายนิ่วฯ จำนวน 135 ราย (21-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการสลายนิ่วฯ จำนวน 7 ราย (21-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (20-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (20-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (20-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (20-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (20-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (20-01-2563) (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 1 รายการ (20-01-2563)
ประกาศขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน (เงินบำรุงโรงพยาบาลเพชรบูรณ์) ประจำเดือนธันวาคม 2562 (17-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 10 รายการ (17-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 8 รายการ (17-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายเตอ เพชรเกิด) (17-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางสำราญ ทองดี) (17-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางเบ้า จันทร์ดี) (17-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นางสาวสมหวัง บุญเปลี่ยน) (17-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่อง (17-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสลายนิ่วฯ จำนวน 135 ราย (17-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสลายนิ่วฯ จำนวน 7 ราย (17-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๓ รายการ (17-01-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๑ รายการ (17-01-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (17-01-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและฯ จำนวน ๒ เครื่อง (17-01-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจฯ จำนวน ๒ เครื่อง (17-01-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจฯ จำนวน ๑ เครื่อง (17-01-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๕๔ รายฯ จำนวน ๑ โครงการ (17-01-63)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจฯ จำนวน ๑ เครื่อง (17-01-63)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด_2 จำนวน 1 รายการ (17-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 14 รายการ (17-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 11 รายการ (17-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (17-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 6 รายการ (นางสำเนียง สีบุ) (17-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายเสมอ นาราศรี) (17-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายสมชาย ทองอ่อน) (17-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายไพฑูรย์ ) (17-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายธนา หมื่นศรี) (17-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางหนูประนิตร จันทร์ฟู) (17-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางแสวง ดาจันทร์) (17-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางสำออย ตาลแสน) (17-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางสาวรัญดร สีเกษตร) (17-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางรัก เหง้าสารี) (17-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางมณี จันทร์สว่าง) (17-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางเพ็ญศรี จันฤทธิ์) (17-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางทองคำ มาลา) (17-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางจันดี พรมประเสริฐ) (17-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางเคี่ยน พิมเสนา) (17-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นายาบุญจันทร์ มาละวัน) (17-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นางสุดใจ ไชยชาญรำ) (17-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นางสีตาล ทองสิน) (17-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นางกัญญา จันทะนา) (17-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิหลอดทดลองฯ จำนวน 1 เครื่อง (17-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด_2 จำนวน 1 รายการ (16-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 14 รายการ (16-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 11 รายการ (16-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (16-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายรัก เหง้าสารี) (16-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางสำออย ตาลแสน) (16-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางเคี่ยน พิมเสนา) (16-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นางสีตาล ทองสิน) (16-01-2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นางกัญญา จันทะนา) (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ3 (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ2 (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ1 (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ2 (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ1 (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ2 (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ1 (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ2 (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ1 (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ3 (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ2 (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ1 (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อโมโนคริว1 90 ซม. เข็ม 65 มม. เอทธิการ์ด (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อแผ่นตรวจสอบทางเคมีภายในของระบบไอน้ำระดับ๕ (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อผ้าก๊อสพับ ขนาด ๓x๔นิ้ว ปลอดเชื้อ (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อเข็มเย็บแผล 3.8นิ้ว คัตติ้ง 28 ม.ม ME28 (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อกระดาษ SONY UPP-110HD (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อW31C ขี้ผึ้ง 2.5 กรัม (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อPro BNP (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อMASK (แบบคล้องหู) (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อElisio 150LR Low Flux (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อDISPOSABLE GLOVE SIZE M (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อDIALYZER HIGH FLUX 1.8 SURFAC (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯซื้อA.V Fistula Needle Turn Wing 16G (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยาคลินิก ตามเอกสารที่แนบ จำนวน 1 โครงการ (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างตรวจ Viral load ตามเอกสารที่แนบ จำนวน 1โครงการ (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ2 (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ1 (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (16-01-2563) (2)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (16-01-2563)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 1 รายการ (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 4 รายการ (นางคำหล้า วันอ้น) (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายเสาร์ แก้วมา) (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายธนพล มีพิษ) (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายณัฐวุฒิ สินปรุ) (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นายเขียน บัวทอง) (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางหรรษา เกษจรัล) (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางเสงี่ยม รั้วตั้ว) (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางสายทิพย์ จาเปา) (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางสมอง นวลบุญ) (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางเภา ดอกจำปี) (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางเป๊าะ ทองหวล) (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางไฉน แสนคำ) (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางจันทรา ใบกุหลาบ) (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 3 รายการ (นางคำ การกิ่งไพร) (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นายาณรงค์ศักดิ์ พึ่งบุญงาม) (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นายหนึ่ง เอกบุตร) (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นายสุทัศน์ ปาระบุญ) (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นายวิชิต โปร่งแก้วงาม) (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นายบุญช่วย แก้วโชติ) (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นายนิเวศร์ มีดี) (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นายธเนศพล แป้นเงิน) (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นายแกย้ง วุฒิจิรัฐิติกาล) (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นางสมอน เขียวอ่อนแว่น) (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นางบัวแก้ว สาลี) (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นางทองใบ รักหาญ) (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน 2 รายการ (นางเตือนใจ ขวัญพรม) (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 2 รายการ (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 1 รายการ (16-01-2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อชุดจ่ายออกซเจนสำรองฯ จำนวน 2 ระบบ (16-01-2563)

 

ประกาศรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2563 

ประกาศรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

ประกาศรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562และ มกราคม 2563

การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล เดือน พฤศจิกายน 2562

การส่งแบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน (ล.ย.01) ประจำปี 2563

แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน (ล.ย.01)

ตัวอย่างการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย

การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล เดือน ตุลาคม 2562

ประกาศรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2562

การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล เดือน กันยายน 2562

ประกาศรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2562

การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล เดือน สิงหาคม 2562

ประกาศรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2562 

การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล เดือน กรกฎาคม 2562

ประกาศรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 

ประกาศรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ต่อ

การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล เดือน มิถุนายน 2562

ประกาศรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2562 

การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล เดือน พฤษภาคม 2562

ระกาศรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล เดือน เมษายน 2562

ระกาศรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2562

การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล เดือน มีนาคม 2562

ระกาศรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2562

การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล เดือน กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. ในชุมชน วันที่ 22 มกราคม 2562 ณ วัดห้วยไร่ ตำบลระวิง จังหวัดเพชรบูรณ์ 


laughingวิธีการใช้เครื่องมือแพทย์laughing

-วิธีใช้งานเครื่องมือแพทย์ วิธีใช้เครืองมือแพทย์