ประกาศการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ด้านคววามพร้อมรับผผิด(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)
- รายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ประจำปี 2562

 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

  ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 ขอนำประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก เผยแพร่บนเว็บไซต์และแจ้งเวียนกลุ่มงาน/งานทุกหน่วยงานในระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์

 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ