ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษา และสมรรถนะ และกำหนดวะน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค(เพศหญิง)
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ(เพศหญิง)
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ตำแหน่งนิติกร)

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิรความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานบริการ
-รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 
1.ตำแหน่งพนักงานบริการ(เพศหญิง)
2.ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
3.ตำแหน่งพนกงานบริการเอกสารทั่วไป
4.ตำแหน่งพนักงานเปล
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหารและตำแหน่งพนักงานเปล
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร(ด้านเภสัชกรรมคลินิก) ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

 ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

 ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ (เพศหญิง)
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร(ด้านเภสัชกรรมคลินิก) ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เรื่อง หละกเกณฑ์การคัดลเือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
- รายละเอียดเพิ่มเติม

- ขยายเวลารับย้าย/รับโอน ข้าราชการ
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน)
1.ตำแหน่งพนักงานบริการ (เพศหญิง)
2.ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
3.พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
4.ตำแหน่งพนักงานเปล
- ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว
-รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศขอเลื่อนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนิติกร

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนิติกร

 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน)
1.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
2.ตำแหน่งพนักงานธุรการ
3.ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
4.ตำแหน่งพนักงานบริการ(เพศหญิง)
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะของตำแหน่งนิติกร

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
2. ตำแหน่งพนักงานธุรการ
3. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
4. ตำแหน่งพนักงานบริการ
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสารรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1.ตำแหน่งนิติกร
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน)
1.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
2.ตำแหน่งพนักงานธุรการ
3.ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
4.ตำแหน่งพนักงานบริการ
-รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน)
1.ตำแหน่งพนักงานบริการ(เพศหญิงและเพศชาย)
2.ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา
3.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
- รายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
1. ตำแหน่งพนักงานบริการ 
2. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
3. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา
- รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศขึ้นบัญชีผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน)
1.ตำแหน่งพนักงานบริการ
2.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
3.ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา
- รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ
- รายละเอียดเพิ่มเติม
 
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน 
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านกาารเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาชการเงินและบัญชี
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

 รายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
- รายละเอียดเพิ่มเติม 

 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

 ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเปล
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ
- รายละเอียดเพิ่มเติม 

ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน) ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
-รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

 ปะกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเปล
-รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน)
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ
-รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-รายละเอียดเพิ่มเติม

 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเปล
-รายละเอียดเพิ่มเติม

 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1.นักวิชาการเงินและบัญชี(กลุ่มงานประกันสุขภาพ)
-ลายละเอียดเพิ่มเติม

 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1.ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
2.ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
- ลายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน)
1.ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
2.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ
-รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน)
1.ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
2.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
3.ตำแหน่พนักงานบริการ
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะ ครั้งที่ 2

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ
-รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
1. ตำแหน่งพนักงานบริการ
2. ตำแหน่งพนังกานช่วยเหลือคนไข้
-รายละเอียดเพิ่มเติม

 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
-รายละเอียดเพิ่มเติม

 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
-รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
-รายละเอียดเพิ่มเติม

 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-รายละเอียดเพิ่มเติม

 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
รายละเอียด

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน)
1.ตำแหน่งพนักวานช่วยเหลือคนไข้
2.ตำแหน่งพนักงานบริการ
-รายละเอียดเพิ่มเติม
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

  ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานทันตกรรม)
-รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
-รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน)
1.ตำแหน่งพนักงานเปล
2.ตำแหน่งพนักงานบริการ
3.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
4.ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
-รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน) ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
-รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน)
1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
-รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (รายวัน)
1.ตำแหน่งพนักงานเปล
2.ตำแหน่งพนักงานบริการ
3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
4.ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
5.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
6.ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
7.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานทันตกรรม)
8.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 - รายละเอียดเพิ่มเติม

 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 ขึ้นบัญชีผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ                         
รายละเอียด

 ประกาศรับสมัครบุคลลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกบงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน)
1.ตำแหน่งพนักงานเปล
2.ตำแหน่งพนักงานบริการ
3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
4.ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
5.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
6.ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
7.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานทันตกรรม)
8.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมสัมพันธ์
-รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักโภชนาการ
-รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งวิศวกรโยธา 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักโภชนาการ
-รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการรประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่งวิศวกรโยธา
-รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน)
1. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
1.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รายละเอียดเพิ่มเติม

 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน)

ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) (รายวัน) (31-01-62)
- รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
1.ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
2.ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
3.ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
- รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน)
- ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (25-01-62)
ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน)
- ตำแหน่งพนักงานบริการ (25-01-62)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
- รายละเอียดเพิ่มเติม (17-01-62)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ
 - ตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)
(รายวัน) (09-01-62)
1.ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
2.ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
4.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
5.ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
- รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน) (09-01-62)
- ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคักเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)(รายวัน) (02-01-62)
- ตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน) (28-12-61)
1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
2.ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา
3.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
4.ตำแหน่งพนักงานเปล
5.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
- รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
- ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
1.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิเตอร์
2.ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา
3.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
4.ตำแหน่งนายช่่างเทคนิค
5.ตำแหน่งพนักงานเปล
6.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
- รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (18-12-61)
- ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศบัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (12-12-61)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
- ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
- ตำแหน่งนักวิทยาศาตร์การแพทย์

ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
- ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ
- ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)รายวัน
1.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
2.ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา
3.ตำแหน่งพนักงานบริการ
4.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
5.ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
6.ตำแหน่งพนักงานเปล
7.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
- รายละเอียนดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินฯ
- ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ
- ตำแหน่งเลขที่ 105923 พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)
- ตำแหน่งเลขที่ 105885 พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน)
รายละเอียดเพิ่มเติม
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ
- ตำแหน่งเลขที่ 105934 พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ)
- ตำแหน่งเลขที่ 105930 พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
- ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (08-11-61)
1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
- รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู่ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน) (07-11-61)
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2
- ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
 - ตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
1.ตำแหน่งพนักงานประกออาหาร
2.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
3.ตำแหน่งพนักงานเปล
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
3. ตำแหน่งพนักงานบริการ 
4. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
5. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
7. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
8. ตำแหน่งพนักงานเปล
รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน)
1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
3. ตำแหน่งพนักงานบริการ 
4. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
5. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
7. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
8. ตำแหน่งพนักงานเปล 
- รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศขึ้นบัญชีผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
- ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ