ประกาศต่างๆ

 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

  ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 ขอนำประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก เผยแพร่บนเว็บไซต์และแจ้งเวียนกลุ่มงาน/งานทุกหน่วยงานในระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์

 ขอนำประกาศการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) เผยแพร่บนระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์

 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ