การเงิน

 

ประกาศรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2563 

ประกาศรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

ประกาศรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562และ มกราคม 2563

การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล เดือน พฤศจิกายน 2562

การส่งแบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน (ล.ย.01) ประจำปี 2563

แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน (ล.ย.01)

ตัวอย่างการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย

การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล เดือน ตุลาคม 2562

ประกาศรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2562

การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล เดือน กันยายน 2562

ประกาศรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2562

การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล เดือน สิงหาคม 2562

ประกาศรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2562 

การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล เดือน กรกฎาคม 2562

ประกาศรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 

ประกาศรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ต่อ

การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล เดือน มิถุนายน 2562

ประกาศรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2562 

การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล เดือน พฤษภาคม 2562

ระกาศรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล เดือน เมษายน 2562

ระกาศรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2562

การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล เดือน มีนาคม 2562

ระกาศรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2562

การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล เดือน กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562