คณะกรรมการบริหาร


พญ. โศรยา ธรรมรักษ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์

นพ. กอบชัย จิรชาญชัย
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
ภก. สาธิต จันทรนิมิ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
นางอมรรัตน์ กุลทิพรรธน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
พญ. ดวงดาว ศรียากูล
รองผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ
พญ. นวพร พูลสุวรรณ
รองผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
นพ. ศิริชัย แมงมีนาม
ประธานองค์กรแพทย์
และหัวหน้าศูนย์ประกันสุขภาพ
พญ. นันทกร บุญปาน
หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม
นพ. ประภาส หมีทอง
หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
นพ. วันชัย รบชนะ
หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม
นพ. โกศล โลเกศเสถียร
หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
นพ. นิยมศักดิ์ ตันติบูล
หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
พญ. ไตรลักษณ์ วรวรรณธนะชัย
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
พญ. นันทิยา เลาหสุขไพศาล
หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา
พญ. อรวรรณ จิรชาญชัย
หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม
นพ. ฆนัท เกษมสัตย์
หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา
พญ. นิรมล แก้วคำ
หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
พญ. รุ่งฟ้า ลีละวัฒนากูล
หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
ทพญ. ศิริพร จันทรนิมิ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
ภญ. ณัฐกานต์ นามแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
นางมยุรี จันทร์โท
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
และพยาธิวิทยาคลินิก
นางสวรรยา สงวนสิน
หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา
นางสาวธิดารัตน์ กะทง
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน
นางสาวนริศรา นีรคุปต์
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี
นางแสงเดือน มีสุข
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
นางสาวพวงเพชร ศรีราตรี
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
นายสมคิด นวลตาล
หัวหน้างานกลุ่มงานยุทธศาสตร์
และแผนงานโครงการ
นายพรเทพ โพธิ์ทองงาม
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
นางสาวกุลรัตน์ บริรักษ์วาณิชย์
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล
นายไสว ศรีบุรินทร์
หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
นายภคธร พวงคำ
หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
นายปัญญา กล่ำเจริญ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
นางสาวนงลักษณ์ ลีกีรติกุล
ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร
นางบุญญรัตน์ เพิกเดช
ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านบริการ
นางปัญจนา พรายอินทร์
ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ
นางฉวีวรรณ วัฒนะพานิช
ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านสวัสดิการ
และค่าตอบแทน
นายพิเชษฐ์ ชัยประทุม
หัวหน้างานแพทย์แผนไทย
นางวาสนา ปัญญา
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์